Regulamin zajęć

                                                                                                      Regulamin uczestnictwa w zajęciach dodatkowych „PRZEDGOLE”

Postanowienia ogólne:

a) Zajęcia prowadzone są podczas zajęć w przedszkolu i nie kolidują z realizacją podstawy programowej prowadzoną przez przedszkole. Zajęcia realizowane w szkołach odbywają się w godzinach popołudniowych po zakończeniu godzin lekcyjnych

b) Zajęcia prowadzone są przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia Trenerskie – związkowe/ aktualną licencję) lub Pedagogów , instruktorów

c) Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 12-15 osobowych lub w przypadku większej ilości dzieci pod dodatkowym nadzorem np. wychowawcy. W przypadku zajęć szkolnych zajęcia odbywać się mogą z większą ilością osób zgodnie z zaleceniami MEN grup liczących do 27 osób pod nadzorem jednego Prowadzącego

d) Zajęcia odbywają się w miejscach uzgodnionych z Dyrekcją przedszkola lub szkoły (znajdujących się na terenie przedszkola lub szkoły):  Sala gimnastyczna, sala zabaw, plac zabaw, sala poszczególnej grupy.

e) Zajęcia odbywają się według z programu opartego o założenia wynikające z programów szkoleniowych PZPN i podstawy programowej MEN oraz dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości ćwiczących.

f) Ćwiczący powinni posiadać strój sportowy na przebranie.

g) Zajęcia odbywają się 4 razy w miesiącu (z możliwością większej lub mniejszej ilości zajęć w przypadku ich przełożenia/odrabiania w innym miesiącu) z wyłaczeniem dni wolnych od pracy

h) O odrabianiu zajęć rodzice informowani są przez wychowawcę grupy lub poprzez informację wywieszoną na tablicach informacyjnych lub wiadmością elektroniczną tj, SMS.

Zapisy

a)Zapisy dziecka na zajęcia odbywają się poprzez uzyskanie i wypełnienie deklaracji o chęci udziału przez opiekuna prawnego.

b)Deklaracje można uzyskać u wychowawców grup lub w miejscu wskazanym przez Wychowawcę i zwrócić najpóźniej w przeciągu 5 dni roboczych od dnia pozyskania.

c) Jednorazowe zajęcia „próbne/pokazowe” są zajęciami bezpłatnymi dotyczą one jednych zajęć w przeciągu całego toku nauczania w danej placówce.

d) Zapisać dziecko można w dowolnym terminie jednak z uwzględnieniem, że dzień zapisu jest zobowiązujący do pełnej płatności za miesiąc rozliczeniowy w przypadku gdy dziecko wzieło udział choć w jednych zajęciach.

e) Rezygnacja  z zajęć odbywać się może jedynie poprzez pisemne oświadczenie rodzica drogą mailową, sms bezpośrednio do firmy PrzedGole.

f) W przypadku rezygnacji a późniejszej chęci ponownego zapisania dziecka na zajęcia kwestia rozstrzygana jest indywidualnie poprzez Prowadzącego.

g) Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zapisania dziecka na zajęcia dodatkowe bez konieczności podania przyczyny i jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Prowadzącego lub Firmy

Bezpieczeństwo:

a)Deklarując zgodę przystąpienia dziecka do zajęć ruchowych opiekun prawny jest świadomy ryzyka kontuzji występującego przy każdej zwiększonej aktywności ruchowej, dziecko musi być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym we własnym zakresie a opiekun prawny nie będzie domagał się zadośćuczynienia czy odszkodowania tytułem zdarzeń wynikających na zajęciach.

b)Podczas zajęć Prowadzący posiada przy sobie w pełni wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy oraz zimny kompres jednorazowego użytku.

c) Wypełnienie i podpisanie deklaracji jest równoznaczne z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach sportowych/ruchowych.

d) Podczas zajęć ćwiczący powinien bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji Prowadzącego, osoby niestosujące się do zaleceń i instrukcji Trenera lub zakłócające porządek zajęć mogą na polecenie osoby prowadzącej przerwać zajęcia bez możliwości kontynuowania aktualnie trwających zajęć.

e) W przypadku Ćwiczącego notorycznie zakłócającego porządek zajęć lub stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa dla siebie lub pozostałych ćwiczących, Prowadzący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypisania dziecka z zajęć bez zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.

f) Prowadzący nie odpowiada za rzeczy zagubione lub zniszczone podczas zajęć. (takie jak okulary, biżuteria, ubrania itp)

4. Opłaty

a)Koszt zajęć zajęć uzgodniony jest z Dyrekcją placówki i przekazany do informacji rodziców poprzez ulotki, plakaty i informatory oraz drogą SMS.

b) W przypadku płatności za zajęcia w Przedszkolu należy stosować się do wytycznych osób które odpowiadają za rozliczenie.

c) W przypadku rozliczania Firmy z opiekunami prawnymi  ćwiczących płatności dokonujemy przelewem na wskazane konto bankowe najpóźniej do 10 dnia bieżącego miesiąca (tzw. Płatność z góry) tytułem „IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, PRZEDSZKOLE, GRUPA oraz MIESIĄC” np. KAROL NOWAK, Przed: SŁONECZKO, Gr: MISIAKI, Msc: MARZEC

Dane do Przelewu : Paweł Piper 84-207 Bojano , ul. Poległych Żołnierzy 5 85 8351 0003 0041 1372 3000 0010

d) W przypadku nieuiszczenia opłaty we wskazanym terminie, dziecko zostanie wykreślone z listy ćwiczących.

e) JEDNA OBECNOŚĆ DZIECKA NA ZAJECIACH W DANYM MIESIACU ZOBOWIĄZUJE DO PEŁNEJ PŁATNOŚCI dotyczy również przypadku wymienionego w punkcie 2(zapisy) podpunktu d.

f) Prowadzący zajęcia sprawdza obecności na podstawie których weryfikowane są płatności.

g) Umorzenie opłaty nastepuje jedynie w przypadku gdy dziecko nie wzieło udziału w żadnych zajęciach w danym miesiacu. (np. 4 nieobecności w miesiacu grudzień podczas realizacji 4 zajęć)

INNE

1.Zajęcia niezrealizowane z powodu nieobecności Trenera muszą być odpracowane w późniejszym terminie, po ustaleniu terminu z dyrektorem lub Wychowawcą grupy.

2. W przypadku braku możliwości odpracowania zajęć rodzice otrzymują zwrot pieniędzy za niezrealizowane zajęcia w formie obniżenia stawki  za dane zajęcia we wskazanym  miesiącu. Zastrzega się , że zajęcia odpracowane zostać mogą w dowolnym terminie do czasu zakończenia trwania zajęć dodatkowych (do końca czerwca)

3. Informację o przełożeniu/odpracowaniu zajęć opiekunowie otrzymują w terminie do 5 dni roboczych od dnia w którym zajęcia się nie odbyły.

4. Zajęcia, które nie odbyły się z przyczyn niezależnych od Prowadzącego np. zamknięcie przedszkola, dni wolne od pracy, wycieczka przedszkolna nie podlegają odpracowaniu.