Regulamin zajęć

                                                                                                      Regulamin uczestnictwa w zajęciach dodatkowych „PRZEDGOLE”

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Zajęcia prowadzone są podczas zajęć w przedszkolu i nie kolidują z realizacją podstawy programowej prowadzoną przez przedszkole.
 3. Zajęcia prowadzone są przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia Trenerskie piłki nożnej „UEFA A”, Mgr Wychowania Fizycznego i Sportu o specjalizacji „zabawy i gry ruchowe dla dzieci”) lub osobę upoważnioną.
 4. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 12-15 osobowych lub w przypadku większej ilości dzieci pod dodatkowym nadzorem np. wychowawcy.
 5. Zajęcia odbywają się w miejscach uzgodnionych z Dyrekcją przedszkola (znajdujących się na terenie przedszkola):  Sala gimnastyczna, sala zabaw, plac zabaw, sala poszczególnej grupy.
 6. Zajęcia odbywają się według z programu opartego o założenia wynikające z programów szkoleniowych PZPN i podstawy programowej MEN oraz dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości ćwiczących.
 7. Ćwiczący powinni posiadać strój sportowy na przebranie.
 8. Zajęcia odbywają się 4 razy w miesiącu (z możliwością większej lub mniejszej ilości zajęć w przypadku ich przełożenia/odrabiania w innym miesiącu)
 9. O odrabianiu zajęć rodzice informowani są przez wychowawcę grupy lub poprzez informację wywieszoną na tablicach informacyjnych.
 10. Zapisy
 11. Zapisy dziecka na zajęcia odbywają się poprzez uzyskanie i wypełnienie deklaracji o chęci udziału przez opiekuna prawnego.
 12. Deklaracje można uzyskać u wychowawców grup lub w miejscu wskazanym przez Wychowawcę i zwrócić najpóźniej w przeciągu 5 dni roboczych od dnia pozyskania.
 13.  Jednorazowe zajęcia „próbne/pokazowe” są zajęciami bezpłatnymi.
 14. Zapisać można się w dowolnym terminie.
 15. Rezygnacja  z zajęć odbywać się może jedynie poprzez pisemne oświadczenie rodzica i przekazanie go wychowawcy grupy.
 16. W przypadku rezygnacji a późniejszej chęci ponownego zapisania dziecka na zajęcia kwestia rozstrzygana jest indywidualnie poprzez Prowadzącego.
 17. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zapisania dziecka na zajęcia dodatkowe bez konieczności podania przyczyny i jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Prowadzącego lub Firmy
 18. Bezpieczeństwo:
 19. Deklarując zgodę przystąpienia dziecka do zajęć ruchowych opiekun prawny jest świadomy ryzyka kontuzji występującego przy każdej zwiększonej aktywności ruchowej, dziecko musi być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym we własnym zakresie.
 20. Za bezpieczeństwo dziecka podczas zajęć odpowiada Prowadzący.
 21. Podczas zajęć Prowadzący posiada przy sobie w pełni wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy oraz zimny kompres jednorazowego użytku.
 22. Wypełnienie i podpisanie deklaracji jest równoznaczne z brakiem przeciwwskazań do udziału dziecka w zajęciach sportowych/ruchowych.
 23. Podczas zajęć ćwiczący powinien bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji Prowadzącego, osoby niestosujące się do zaleceń i instrukcji Trenera lub zakłócające porządek zajęć mogą na polecenie osoby prowadzącej przerwać zajęcia bez możliwości kontynuowania aktualnie trwających zajęć.
 24. W przypadku Ćwiczącego notorycznie zakłócającego porządek zajęć lub stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa dla siebie lub pozostałych ćwiczących, Prowadzący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypisania dziecka z zajęć bez zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
 25. Prowadzący nie odpowiada za rzeczy zagubione lub zniszczone podczas zajęć.
 26. Opłaty
 27. Koszt zajęć zajęć uzgodniony jest z Dyrekcją placówki i przekazany do informacji rodziców poprzez ulotki, plakaty i informatory
 28. W przypadku rozliczania firmy PRZEDGOLE bezpośrednio z Przedszkolem należy stosować się do wskazań pracowników odpowiedzialnych za zbieranie opłat
 29. W przypadku rozliczania Firmy z opiekunami prawnymi  ćwiczących :
 30. Płatności dokonujemy przelewem na wskazane konto bankowe najpóźniej do 10 dnia bieżącego miesiąca (tzw. Płatność z góry) tytułem „IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, PRZEDSZKOLE, GRUPA oraz MIESIĄC” np. KAROL NOWAK, Przed: SŁONECZKO, Gr: MISIAKI, Msc: MARZEC
 31. W przypadku nieuiszczenia opłaty we wskazanym terminie, dziecko zostanie wykreślone z listy ćwiczących.
 32. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy z powodu nieobecności dziecka podczas zajęć z wyjątkiem:

– Można ubiegać się o umorzenie opłaty wynikającej ze wcześniejszego zgłoszenia nieobecności dziecka na zajęciach obejmującego 4 zajęcia w danym miesiącu (np. Opiekun prawny zgłasza u wychowawcy, że jego dziecko nie będzie uczestniczyło na zajęciach w miesiącu Grudzień z powodu nieobecności, choroby, lub innej dolegliwości)

– W przypadku braku możliwości powiadomienia z uprzedzeniem należy poinformować w najszybszym możliwym czasie wychowawcę o nieobecności dziecka do końca miesiąca. (Pod warunkiem, że dziecko nie brało udziału w żadnych zajęciach)

Dane do Przelewu :
Paweł Piper

84-207 Bojano , ul. Poległych Żołnierzy 5

85 8351 0003 0041 1372 3000 0010

 * Zajęcia niezrealizowane z powodu nieobecności Trenera muszą być odpracowane w późniejszym terminie, po ustaleniu terminu z dyrektorem lub Wychowawcą grupy.

* W przypadku braku możliwości odpracowania zajęć rodzice otrzymują zwrot pieniędzy za niezrealizowane zajęcia w formie obniżenia stawki  za dane zajęcia we wskazanym  miesiącu.                                                                                                                                             Zastrzega się , że zajęcia odpracowane zostać mogą w dowolnym terminie do czasu zakończenia trwania zajęć dodatkowych (do końca czerwca)

* Informację o przełożeniu/odpracowaniu zajęć opiekunowie otrzymują w terminie do 5 dni roboczych od dnia w którym zajęcia się nie odbyły.

Zajęcia, które nie odbyły się z przyczyn niezależnych od Prowadzącego (np. zamknięcie przedszkola, dni wolne od pracy, wycieczka przedszkolna) nie podlegają odpracowaniu.